Home Nhân Vật Đề Cử Trước Yamoshi, đây là 3 nhân vật đã được cho là Super Saiyan huyền thoại